Drogi transportowe w magazynie

Dobrze wyznaczone drogi transportowe w magazynie wpływają pozytywnie na wydajność i bezpieczeństwo pracy. Bezpieczne składowanie towarów w magazynie nie może odbywać się bez odpowiednich dróg transportowych. Obowiązek ich wyznaczenia spoczywa na właścicielu magazynu, który może do tego zadania delegować kompetentnego pracownika. Drogi transportowe w magazynie i ich szerokość zależą od kilku czynników:

 • Gabaryt i rodzaj przechowywanych towarów
 • Rozkład i charakter pomieszczenia magazynowego
 • Natężenie ruchu w magazynie
 • Rodzaj ruchu (obecność pojazdów magazynowych)
 • Rozmieszczenie stref magazynowych

Czym są drogi transportowe w magazynie?

Planując pracę, trzeba zadbać o drożne i oznakowane drogi transportowe w magazynie. Warto przy tym przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym organizacja pozwoli na uzyskanie lepszej wydajności pracy i zwiększy bezpieczeństwo. Drogi transportowe często wyznaczane są już na etapie projektowania magazynu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustalić ich przebieg później - najważniejsze jest to, żeby nie zaniedbać tego elementu. Po zmianie wyposażenia magazynowego takiego jak np. regały magazynowe lub regały wysokiego składowania może się okazać, że niezbędne będzie ponownie wyznaczenie ciągów komunikacyjnych.

Podczas wyznaczania szerokości dróg transportowych trzeba kierować się przepisami, które regulują te kwestie. Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu pracy powinna czuwać nad drożnością oraz układem dróg transportowych.

Przepisy regulujące kwestię dróg transportowych w magazynie

W magazynie muszą być zapewnione odpowiednie warunki i standardy pracy. Dotyczy to także dróg transportowych, których szerokość jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawne. Szukając informacji i wytycznych dotyczących organizacji przestrzeni magazynowej, trzeba zajrzeć do kilku dokumentów:

 • Polskie Normy (PN) opisujące warunki transportu wewnętrznego oraz projektowania dróg i otworów drzwiowych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Istotne jest nie tylko zapoznanie się z tymi dokumentami, ale też wzięcie pod uwagę zmian, które zaszły w ich treści na przestrzeni lat. Odpowiednie organy administracyjne wydały szereg nowelizacji, dzięki którym przepisy prawa w większym stopniu odpowiadają obecnym standardom i potrzebom. Powyższe dokumenty regulują kwestie techniczne oraz aspekty prawne dotyczące dróg transportowych.

Drogi transportowe w magazynie - wymagania

Drogi transportowe w magazynie powinny spełniać podstawowe wymagania:

 • Ciąg komunikacyjny musi być pozbawiony progów, stopni, uskoków oraz innych zmian w wysokości nawierzchni, które mogłyby doprowadzić do zachwiania stabilności przewożonych ładunków.
 • Szerokość drogi transportowej należy dopasować do liczby użytkowników, którzy będą korzystać z niej w jednym czasie.
 • Trzeba zachować nachylenie drogi transportowej na poziomie nieprzekraczającym 8 procent.
 • Nawierzchnia drogi transportowej musi posiadać nośność odpowiadającą potrzebom magazynu, czyli pozwalającą na utrzymanie urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w danym zakładzie.
 • Na całym obszarze wyznaczonym jako droga transportowa nawierzchnia musi być równa i gładka.

Po drogach transportowych mogą przemieszczać się piesi pracownicy, wózki paletowe, wózki widłowe oraz pojazdy dostawcze. Rodzaj ruchu należy zdefiniować jeszcze przed zaplanowaniem szerokości i przebiegu drogi. Powinna ona także zapewniać optymalny przepływ towarów między strefami magazynowymi i stanowiskami.

Jak ustalić szerokość drogi transportowej?

Podstawowy podział dróg transportowych obejmuje ciągi komunikacyjne jedno- i dwukierunkowe. Ustaliwszy, jakiego rodzaju ruch będzie odbywał się na danym odcinku, trzeba uwzględnić też jego prognozowane natężenie oraz rodzaj - drogi transportowe w magazynie wykorzystującym pojazdy muszą być dostosowane do ich wymagań. Dotyczy to zarówno pojazdów autonomicznych, jak i sterowanych przez operatorów.

Podczas obliczania szerokości drogi transportowej trzeba uwzględnić wymiary pojazdów, ale też szerokość przewożonego ładunku, która może być jeszcze większa. W przypadku pieszego ruchu jednokierunkowego należy do szerokości ładunku doliczyć dodatkowe 30 centymetrów. Ustalając szerokość drogi dwukierunkowej do wymiarów ładunku, trzeba doliczyć 60 centymetrów. Taka szerokość zapewni bezpieczny transport pieszym pracownikom magazynu.

W magazynach często wykorzystuje się wózki widłowe. Wyznaczone dla pojazdów drogi transportowe w magazynie muszą być szersze o 60 lub 90 centymetrów od najszerszego przewożonego ładunku w przypadku ruchu odpowiednio jedno- lub dwukierunkowego.

Organizowanie ruchu mieszanego pojazdów i pieszych pracowników magazynu wymaga większej przestrzeni. Jeśli po drodze w jednym kierunku mają poruszać się piesi pracownicy i ręczne wózki, szerokość drogi musi wynosić o 90 centymetrów więcej, niż maksymalna szerokość ładunku. W przypadku ruchu pieszych i pojazdów silnikowych jest to już 100 centymetrów. W podobnych przypadkach, ale z uwzględnieniem ruchu dwukierunkowego jest to odpowiednio 180 i 200 centymetrów ponad maksymalną szerokość ładunku.

Rola dróg transportowych w magazynie

Precyzyjnie wyznaczone i dobrze oznakowane drogi transportowe w magazynie są kluczowe dla zachowania bezpiecznego przepływu towarów. Pracownicy znajdujący się na wyznaczonej drodze są zobowiązani do zachowania większej ostrożności. Do wyznaczania dróg transportowych można wykorzystać taśmę odblaskową lub farbę w dobrze widocznym kolorze.

Podczas planowania dróg transportowych trzeba uwzględnić szereg czynników i przestrzegać przepisów BHP. Wywiązanie się z obowiązków przyniesie korzyści w postaci bezpiecznej i wydajnej pracy magazynu - jest to bijące serce wielu firm, które musi sprawnie funkcjonować, żeby przedsiębiorstwo przynosiło zyski. Obowiązek wyznaczenia dróg transportowych w magazynie spoczywa na właścicielu zakładu.

Zadzwoń +48 786 811 730
Copyright © 2023 Unimont.pl - Regały magazynowe - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech